Legislație

1.1.  ORDIN nr. 110 din 9 iulie 2007

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 13 august 2007

Data intrării în vigoare : 13 august 2007

SECŢIUNEA a 12-a

    Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

ART. 97

(1) Cetăţenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura combaterea şi stingerea focarelor de rozătoare purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu.

(2) Finanţarea activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare se asigură de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, cu excepţia cazurilor când una sau mai multe din aceste activităţi este solicitată de o persoană fizică sau juridică.

(3) Activitatea de dezinsecţie se efectuează în:

a) clădiri ale instituţiilor publice;

b) părţi comune ale clădirilor tip condominii, case;

c) căminele aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

d) parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac;

e) pieţe, târguri, oboare, bâlciuri;

f) zone demolate şi neconstruite;

g) subsoluri uscate, umede sau inundate.

(4) Activitatea de dezinfecţie se efectuează în:

a) depozitele de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora;

b) staţiile de transfer al deşeurilor;

c) staţiile de sortare a deşeurilor;

d) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale;

e) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;

f) mijloacele de transport în comun;

g) unităţile de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;

h) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

(5) Deratizarea se efectuează în toate locurile în care:

a) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie;

b) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în comun;

c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

ART. 98

    Deratizarea se execută:

a) pentru operatorii economici, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

b) pentru populaţie şi instituţii publice, ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

    ART. 99

    Din punct de vedere al frecvenţei, dezinsecţia se execută:

a) trimestrial, în spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în subsolurile tehnice şi în căminele reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare şi de alimentare cu energie termică. În cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acţiunea atât împotriva larvelor, cât şi a adulţilor;

b) lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unităţile de producţie şi/sau de comerţ agroalimentar şi în depozitele cu astfel de produse;

c) ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecţie în instituţii;

d) numai la solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă. În spaţiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecţiuni cronice, precum şi în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecţia se execută utilizând numai produse din grupa III şi IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariţiei unui focar, dezinsecţia se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă;

e) tratamentele în spaţiile verzi de pe raza fiecărei localităţi se vor efectua în conformitate cu hotărârea consiliului local, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliului judeţean sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceaţă rece sau caldă.

    ART. 100

    Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

    ART. 101

(1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice, precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

(2) Deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute se realizează numai de un operator licenţiat de A.N.R.S.C. şi numai dacă i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată în condiţiile legii.

(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operaţia şi să menţină salubre spaţiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute.

2.  În conformitate cu ORDINUL NR. 536 DIN 23.06.1997 aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, publicat în Monitorul Oficial nr. 140 din 07.03.1997, stipuleaza la Art. 52, b):

“Deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operațiunile periodice, se vor aplica proceduri de deratizare curente, de intreținere, în funcție de prezența vectorilor ”.

3. LEGEA NR. 101 DIN 25 APRILIE 2006 serviciului de salubrizare a localităților, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 08 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare stipulează la Art. 2, P-ctul (5) e):

“să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială”.

4. LEGEA NR. 98 DIN 1994, REPUBLICATA IN 2008, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, republicat în Monitorul Oficial nr. 235 din 24.04.2008, stipulează la Art. 32:

“Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000,00 lei la 3.000,00 lei.”